„Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД за периода до 31.12.2019 г.“

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД за периода до 31.12.2019 г.“

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Съобщение от 03.04.2019 г.: 

Уважаеми участници,
 на 08.04.2019 г. от 11:00 ч. в конферентната за ла на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД ще се проведе публичен жребий, съгл. чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

Процедури: