ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – ПЛОВДИВ” ЕООД

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Процедури: