Публични покани

Доставка на канцеларски материали и тонер касети за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловд

ВЪЗЛОЖЕНА Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали и тонер касети за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9043081 на 23.06.2015г.

Изпиране на болничното бельо, събиране и доставяне на прането до МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, бул.”Никола Вапцаров” № 9

ВЪЗЛОЖЕНА Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за: „Изпиране на болничното бельо, събиране и доставяне на прането до МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, бул.”Никола Вапцаров” № 9”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9042253 на 28.05.2015г.

Строително-монтажни работи по сградния фонд на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Предмет на настоящата обществена поръчка е "строителство" с наименование: "Строително-монтажни работи по сградния фонд на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9041229 на 27.04.2015г.

„Доставка на строителни материали за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД по приложена спецификация”

ВЪЗЛОЖЕНА Публична покана за доставка с предмет:  „Доставка на строителни материали за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД по приложена спецификация”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №9040705 на 09.04.2015г.

„ДОСТАВКА НА ЛEКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ” ЕООД”

ПРЕКРАТЕНА Предмет на публичната покана: МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9, наричано по-нататък "Възложител" открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛEКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ” ЕООД”.

„Сервизно обслужване и ремонт на наличната медицинска апаратура и техника на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД.

ВЪЗЛОЖЕНА Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за: „Сервизно обслужване и ремонт на наличната медицинска апаратура и техника на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9039935 на 19.03.2015г.

„Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД.

ВЪЗЛОЖЕНА Предмет на обществената поръчка: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон - Пловдив” ЕООД.

Страници