Обява по чл.62 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговски дружества с общинско участие в капитала, приета с Решение №14, взето с Протокол №1 от 22.01.2019 година на Общински съвет-Пловдив

О Б Я В А

по чл.62 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговски дружества с общинско участие в капитала, приета с Решение №14, взето с Протокол №1 от 22.01.2019 година на Общински съвет-Пловдив

 

 „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД град Пловдив, на основание Заповед №834 от 22.03.2019 година на управителя на дружеството  ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем на 7 /седем/ отделни обекта, собственост на лечебното заведение, които ще се ползват за дейност, която не е конкурентна на тази, извършвана от „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД град Пловдив, а именно:

ОБЕКТ №1 /едно/ – обособена площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/ за поставяне на кафе автомат във фоайето на партерния етаж в сградата на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД, находяща се на административен адрес: град Пловдив, бул.“Никола Вапцаров“ №9, в непосредствена близост до т.нар. „стара регистратура”; при начална тръжна цена в размер на едномесечната наемна цена за имота: 140 (сто и четиридесет лева) без включен ДДС, като следва да се има предвид, че в наемната цена не са включени консумативни разходи за вода, електроенергия и други, свързани с експлоатацията на обекта.

ОБЕКТ №2 /две/ – обособена площ от 2 кв. м. /два квадратни метра/ за поставяне на кафе автомат и вендинг автомат за безалкохолни напитки в коридора на партерния етаж в сградата на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД, находяща се на административен адрес: град Пловдив, бул.“Никола Вапцаров“ №9, вход „Спешно отделение”; при начална тръжна цена в размер на едномесечната наемна цена за имота: 280 лв. (двеста и осемдесет лева) без включен ДДС, като следва да се има предвид, че в наемната цена не са включени консумативни разходи за вода, електроенергия и други, свързани с експлоатацията на обекта.

ОБЕКТ №3 /три/ – обособена площ от 2 кв. м. /два квадратни метра/ за поставяне на кафе автомат и вендинг автомат за безалкохолни напитки в централното фоайе на етаж №3 /три/, представляващ втори надпартерен етаж в сградата на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД, находяща се на административен адрес: град Пловдив, бул.“Никола Вапцаров“ №9; при начална тръжна цена в размер на едномесечната наемна цена за имота: 280 лв. (двеста и осемдесет лева) без включен ДДС, като следва да се има предвид, че в наемната цена не са включени консумативни разходи за вода, електроенергия и други, свързани с експлоатацията на обекта.

ОБЕКТ №4 /четири/ – обособена площ от 1 кв. м. /един квадратен метър/ за поставяне на кафе автомат в централното фоайе /коридор/ на партерния етаж в една от сградите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД, находяща се на административен адрес: град Пловдив, бул.“Никола Вапцаров“ №9, в „Отделение по физикална и рехабилитационна медицина” /”ОФРМ”/; при начална тръжна цена в размер на едномесечната наемна цена за имота: 140лв. (сто и четиридесет лева) без включен ДДС, като следва да се има предвид, че в наемната цена не са включени консумативни разходи за вода, електроенергия и други, свързани с експлоатацията на обекта.

ОБЕКТ №5 /пет/ – обособена площ от 2 кв. м. /два квадратни метра/ за поставяне на банкомат във фоайето на партерния етаж в сградата на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД, находяща се на административен адрес: град Пловдив, бул.“Никола Вапцаров“ №9, в непосредствена близост до т.нар. „стара регистратура”; при начална тръжна цена в размер на едномесечната наемна цена за имота: 200 лв. (двеста лева) без включен ДДС, като следва да се има предвид, че в наемната цена не са включени консумативни разходи за вода, електроенергия и други, свързани с експлоатацията на обекта.

ОБЕКТ №6 /шест/ – обособена площ от 18 кв. м. /осемнадесет квадратни метра/, предназначени за „Медицински кабинет” №1 /едно/, за ползване само от лични лекари,  разположен на партерния етаж в в една от сградите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД, находяща се на административен адрес: град Пловдив, бул.“Никола Вапцаров“ №9, при начална тръжна цена в размер на едномесечната наемна цена за имота: 300 лв. (триста лева) без включен ДДС, като следва да се има предвид, че в наемната цена не са включени консумативни разходи за вода, електроенергия и други, свързани с експлоатацията на обекта.

ОБЕКТ №7 /седем/ – обособена площ от 18 кв. м. /осемнадесет квадратни метра/, предназначени за „Медицински кабинет” №2 /две/, за ползване само от лични лекари, разположен на партерния етаж в една от сградите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД, находяща се на административен адрес: град Пловдив, бул.“Никола Вапцаров“ №9, при начална тръжна цена в размер на едномесечната наемна цена за имота: 300 лв. (триста лева) без включен ДДС, като следва да се има предвид, че в наемната цена не са включени консумативни разходи за вода, електроенергия  и други, свързани с експлоатацията на обекта.

Забележка: Двата медицински кабинета с №1 /едно/ и №2 /две/, предназначени за ползване само от лични лекари, имат отделни входове. Към тях има обща манипулационна с площ от 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/ и обща чакалня с площ – 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/.

 

В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които нямат задължения и са изправна страна по наемни или други договорни отношения с Община Пловдив и с „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД град Пловдив. За обект №6 /шест/ и обект №7 /седем/, представляващи лекарски кабинет №1 /едно/ и лекарски кабинет №2 /две/ могат да участват само лични лекари, регистрирани по надлежния ред. Специалните изисквания, условията на които трябва да отговарят участниците в търга и документите, които трябва да  представят, са подробно отразени в тръжната документация, която се закупува всеки работен ден от 09.00 часа до 14.00 часа в срок до 23.04.2019 година включително от касата на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД град Пловдив, находяща се на административен адрес: град Пловдив, бул.“Никола Вапцаров“ №9, партерен етаж, след представяне на документ, удостоверяващ заплащане на цената на самата документация в размер на 10 лв. без ДДС. Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден до 23.04.2019 година от 11.00 часа до 12.00 часа, след съгласуване със секретарката на управителя на лечебното заведение и с нейното съдействие.    Документи за участие в процедурата се подават в деловодството, разположено на партерния етаж на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД, находяща се на административен адрес: град Пловдив, бул.“Никола Вапцаров“ №9, в срок до  14.00 часа на 23.04.2019 година. Търгът  ще се проведе на 24.04.2019 година от 11.00 часа в Заседателна зала в сградата на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД, находяща се на административен адрес: град Пловдив, бул.“Никола Вапцаров“ №9. В случай, че в срока за закупуване на тръжната документация за участие в търга няма закупена такава, срокът за извършване на оглед и за закупуване на тръжната документация се удължава с 20 /двадесет/ календарни дни, т.е. до 13.05.2019г. /тринадесети май две хиляди и деветнадесета година/ включително, съответно датата на провеждане на търга се променя на 14.05.2019г. /четиринадесети май две хиляди и деветнадесета година/. Размерът на депозита за участие в търга е 20% /двадесет процента/ от началната тръжна цена за съответния обект, като същият се заплаща в брой в касата на лечебното заведение, разположена в сградата на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД, находяща се на административен адрес: град Пловдив, бул.“Никола Вапцаров“ №9  или по сметка на болницата. За първата и за втората дата на провеждане на търга се прилагат правилата на тръжната документация.

За информация: 032/603981.

 

 

Процедури: