Доставка на медицински изделия и консумативи по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД

Обект на обществената поръчка е доставка. Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на медицински изделия и консумативи по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД"

Номер на поръчката в АОП: 01020-2020-0002

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Процедури: