Доставка на ел. материали за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД

ПРЕКРАТЕНА Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на ел. материали за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9048048 на 24.11.2015г.

► Процедурата е прекратена на основание чл.41, ал.4 от ЗОП, поради неявяване на класирания на първо място участник за сключване на договор.

Процедури: