Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД гр. Пловдив

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД гр. Пловдив”.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Съобщение от 04.05.2018 г.: Уважаеми участници, следва да имате предвид, че в Раздел ІІІ от информацията за удължаване на срока за получаване на оферти, Срок за получаване е посочен като 07.05.2018 г. до 16:00 ч., но тъй като този ден е неприсъствен, съгласно чл. 60, ал. 6 от ГПК може да подадети своите оферти на първия присъствен ден, който е 08.05.2018 г. до 16:00ч.

Процедури: